Kraina Rawki

ZSROW

Nawigacja

Tre��

 

 

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW), to dokument przygotowywany z inicjatywy środowisk lokalnych, w którym określone zostały  kierunki rozwoju objętych nią obszarów.

ZSROW została opracowana w ramach Schematu I Pilotażowego Programu Leader+ i realizowana będzie w ramach Schematu II.

Głównym kierunkiem działania, do którego będzie dążyć LGD "Kraina Rawki" jest Poprawa jakości życia z wykorzystaniem posiadanych zasobów poprzez rozwój przedsiębiorczości i kapitału ludzkiego.

Ponadto LGD zadecydowała o wyborze dwóch tematów wiodących:

1. Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich.
2. Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000.


Dla każdego z tematów wiodących ustalono główne cele strategiczne, które mają charakter długofalowy, zasadniczy z punktu widzenia rozwoju obszaru, a także zapewniają ciągłość i trwałośc rozwoju. Umożliwiają one również realizację działań w okresie programowania 2007-2013.

Realizacja tematów wiodących
"Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich"
"Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000"

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Wyjazd studyjny - wymiana doświadczeń. GAL Flaminia Cesano

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 6877

Ostatnia aktualizacja: 2009-03-23

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.