Kraina Rawki

Leader +

Nawigacja

Tre��

Inicjatywa wspólnotowa Leader+

LEADER to program Unii Europejskiej wspierający rozwój obszarów wiejskich.
W 2006 r. do jego realizacji przystapiło 5 gmin wiejskich: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Rawa Mazowiecka i Regnów. Dzięki tej inicjatywie na obszarze tych gmin powstało Stowarzyszenie "Kraina Rawki", które pozyskując fundusze unijne chce dać szansę na rozwój swemu regionowi. Wierzymy, że program LEADER+ może w tym pomóc.Charakterystyczne cechy Pilotażowego Programu LEADER to:
 

- partnerstwo trójsektorowe zwane lokalną grupą działania (LGD) reprezentujace różne podmioty na zasadzie równości, w tym sektor publiczny, społeczny
i gospodarczy,


- podejście terytorialne oznacza, iż wsparcie kierowane jest na teren spójny geograficznie, kulturowo, gospodarczo, historycznie i przyrodniczo. Pozwala to na stworzenie całościowej wizji rozwoju danego obszaru, wykorzystującej w pelni lokalne zasoby w realizacji postawionych celów,


- podejście oddolne wskazuje, iż powołanie LGD jest inicjatywą oddolną, mającą w swej genezie rzeczywiste dążenia i oczekiwania lokalnej społeczności. Podejście to dotyczy wwszystkich faz programu. Program LEADER stwarza możliwości, które samodzielnie musi wypełnić każda społecznośc lokalna.


- zintegrowane, wielosektorowe podejście LEADER to nowy sposób wspierania rozwoju lokalnego. Wsparcie w programie moża otrzymać niemal każdy i na dowolne działanie, o ile tylko jest ono zgodne z przyjętą strategią rozwoju. LEADER wymaga jedynie, aby zaplanowane działania łącznie były spójne i skoordynowane.


- innowacyjność oznacza, iż w Programie LEDAER preferowane są pomysły, projekty i działania o nowatorskim, innowacyjnym, a nawet ekseprymentalnym charakterze.


- współpraca i budowa sieci pomiędzy LGD. W ramach Programu LEADER stworzono system wymiany informacji i doswiadczeń, w którym uczestniczą wszystkie LGD. Zapewnia to dostęp do wiedzy oraz pozwala na utrzymywanie szerokich, ogólnoeuropejskich kontaktów.

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Konferencja podsumowująca wyjazd studyjny do Włoch

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 2429

Ostatnia aktualizacja: 2009-03-23

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.