Kraina Rawki

Leader +

Nawigacja

Tre��

Inicjatywa wspólnotowa Leader+

LEADER to program Unii Europejskiej wspierający rozwój obszarów wiejskich.
W 2006 r. do jego realizacji przystapiło 5 gmin wiejskich: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Rawa Mazowiecka i Regnów. Dzięki tej inicjatywie na obszarze tych gmin powstało Stowarzyszenie "Kraina Rawki", które pozyskując fundusze unijne chce dać szansę na rozwój swemu regionowi. Wierzymy, że program LEADER+ może w tym pomóc.Charakterystyczne cechy Pilotażowego Programu LEADER to:
 

- partnerstwo trójsektorowe zwane lokalną grupą działania (LGD) reprezentujace różne podmioty na zasadzie równości, w tym sektor publiczny, społeczny
i gospodarczy,


- podejście terytorialne oznacza, iż wsparcie kierowane jest na teren spójny geograficznie, kulturowo, gospodarczo, historycznie i przyrodniczo. Pozwala to na stworzenie całościowej wizji rozwoju danego obszaru, wykorzystującej w pelni lokalne zasoby w realizacji postawionych celów,


- podejście oddolne wskazuje, iż powołanie LGD jest inicjatywą oddolną, mającą w swej genezie rzeczywiste dążenia i oczekiwania lokalnej społeczności. Podejście to dotyczy wwszystkich faz programu. Program LEADER stwarza możliwości, które samodzielnie musi wypełnić każda społecznośc lokalna.


- zintegrowane, wielosektorowe podejście LEADER to nowy sposób wspierania rozwoju lokalnego. Wsparcie w programie moża otrzymać niemal każdy i na dowolne działanie, o ile tylko jest ono zgodne z przyjętą strategią rozwoju. LEADER wymaga jedynie, aby zaplanowane działania łącznie były spójne i skoordynowane.


- innowacyjność oznacza, iż w Programie LEDAER preferowane są pomysły, projekty i działania o nowatorskim, innowacyjnym, a nawet ekseprymentalnym charakterze.


- współpraca i budowa sieci pomiędzy LGD. W ramach Programu LEADER stworzono system wymiany informacji i doswiadczeń, w którym uczestniczą wszystkie LGD. Zapewnia to dostęp do wiedzy oraz pozwala na utrzymywanie szerokich, ogólnoeuropejskich kontaktów.

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Szkolenia z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 2457

Ostatnia aktualizacja: 2009-03-23

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.