Kraina Rawki

Lokalizacja projektu

Nawigacja

Tre��

Lokalizacja projektu

1.     Lokalizacja projektu wraz z uzasadnieniem wyboru obszaru realizacji projektu

Projekt będzie realizowany na terenie sąsiadujących ze sobą, pięciu gmin województwa łódzkiego. Jedna z nich – Kowiesy – wchodzi w skład powiatu skierniewickiego, a cztery (Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka, Regnów), w skład powiatu Rawa Mazowiecka. Obszar objęty projektem przedstawia załączona mapka.

Teren objęty projektem ma powierzchnię 598,2 km2 , mieszkają na nim ogółem 29.772 osoby. W ewidencji działalności gospodarczej zarejestrowanych jest 1616 przedsiębiorców, działa 17 Kół Gospodyń Wiejskich, 35 Ochotniczych Straży pożarnych, 5 Ludowych Zespołów Sportowych.

Elementy świadczące o spójności obszaru:

  1. Wszystkie gminy leżą na Wysoczyźnie Rawskiej. Wysoczyzna Rawska jest regionem, który wchodzi w skład mezoregionu fizyczno-geograficznego Niziny Mazowieckiej. Najwyżej położone tereny nad poziomom morza osiągają wysokości rzędu 216 m n.p.m. Dzisiejsza rzeźba terenu Wysoczyzny Rawskiej jest wynikiem procesów geologicznych, związanych z trzykrotnym nasuwaniem się lądolodów plejstoceńskich.

 

Klimat obszaru charakteryzuje się wysokim rocznym promieniowaniem 86,3 kcal/cm2 (najwyższa w Polsce – 87,8 kcal/cm2), a tym samym dużą liczbą dni słonecznych.

 

Tu panują najbardziej korzystne warunki topoklimatyczne w Polsce, ze względu na ekspozycje stoków, duże nasłonecznienie i małą wilgotność powietrza. Jedynym minusem tego obszaru jest stosunkowo niski poziom zalesienia, co z kolei sprzyja zbyt silnemu nawietrzeniu.

  1. Gleby tego obszaru sprzyjają produkcji rolnej. Jednym z istotnych jej kierunków jest sadownictwo. Produkcja ta przez lata przynosząca producentom stosunkowo dobre dochody, obecnie staje się istotnym problemem, ze względu na konieczność dostosowania jej do wymogów rynku i organizowania zbytu (odpowiednie przygotowanie do handlu, przetwórstwo), co wymaga dużych nakładów finansowych. Wspólne przedsięwzięcia sadowników, a może i przedsiębiorców (grupy producentów, wstępne przetwarzanie i przetwórstwo), mogą poprawić sytuacje w tym zakresie.

3.      Układ sieci rzecznej opisywanego obszaru jest w głównej mierze wynikiem procesów geologicznych, jakie miały miejsce w plejstocenie. Teren ten odwadnia głównie rzeka Rawka z jej dopływami (Rylka, Białka, Chojnatka). Koryto Rawki i jej dopływów ma charakter naturalny. Rzeka ma wartki bieg, tworzy liczne zakola (meandry), odcina starorzecza, w wielu miejscach podcina strome brzegi. Rzeka Rawka wraz z jej dopływami znajduje się na obszarze objętym projektem. Znajduje się tutaj rezerwat Rzeki Rawka, opracowano również Program ochrony zlewni rzeki Rawka. – Są to ważne elementy wspólnych działań gmin, teraz i w przyszłości, w zakresie ochrony środowiska i turystyczno – wypoczynkowego wykorzystania jego walorów.

4.      Przez obszar gmin przebiegają dwa ważne szlaki komunikacyjne (Trasa Katowicka i CKM). Na terenie tym rozważana jest też możliwość zlokalizowania lotniska kontynentalnego „Babsk”. Fakty te z jednej strony są szansą rozwojową, z drugiej stwarzają zagrożenia, do których wykorzystania/eliminacji społeczność lokalna musi być przygotowana.

Jakkolwiek część z w/w problemów nie jest specyficznych dla tego obszaru to samorządy i mieszkańcy gmin są świadomi konieczności ścisłej współpracy przy ich rozwiązywaniu.

  • autor: K.Nowicki

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Konkurs plastyczny - 'Moja Gmina za 30 lat'

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 2992

Ostatnia aktualizacja: 2005-12-16

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.