Kraina Rawki

Uzasadnienie

Nawigacja

Tre��

Uzasadnienie projektu

4.   Potrzeba realizacji niniejszego projektu wynika z analizy sytuacji obszarów wiejskich, na terenie realizacji projektu.

Do głównych obszarów rozwoju obszaru objętego projektem należy rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspomaganie restrukturyzacji rolnictwa, powiązanie rozwoju z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, rozwój społeczny, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji oraz ochrona środowiska.

Szczególnego wsparcia wymaga zachęcenie mieszkańców do aktywności na rzecz lokalnych środowisk oraz rozwoju obszarów wiejskich.

Projekt będzie nawiązywał do wcześniejszych działań na rzecz wspólnoty lokalnej, podejmowanych na mniejszą skalę przez poszczególne samorządy gmin, przyczyni się do aktywizacji oraz współpracy lokalnych środowisk.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich zakłada wspieranie podejmowania na tych obszarach zróżnicowanej działalności gospodarczej oraz kształtowanie jej w sposób zapewniający zachowanie walorów środowiskowych i kulturowych, poprawę warunków życia przez rozwój infrastruktury oraz zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom dostępu do usług, a także rozwój funkcji kulturowych i społecznych wsi.

Realizacja projektu ma na celu wsparcie przygotowań do realizacji lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – stworzenie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW), zbudowanie Lokalnej Grupy Działania (LGD).

Zintegrowania Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie wskazywać drogi dostępu do informacji i do nowych technologii, w celu poprawy konkurencyjności lokalnych produktów i usług oraz ułatwiać tak rolnikom, jak i lokalnym przedsiębiorcom dostęp do rynków dzięki wspólnym zintegrowanym działaniom.

Dotychczasowe, jak i planowane działania służą współpracy lokalnych środowisk na rzecz poprawy poziomu życia mieszkańców i rozwoju regionu.

  • autor: K.Nowicki

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Festyn Bialski A.D. 2007

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 2698

Ostatnia aktualizacja: 2005-12-16

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.