Kraina Rawki

Metodologia

Nawigacja

Tre��

Metodologia

W ramach realizacji projektu na terenie nim objętym będą realizowane następujące rodzaje prac:

1.      Działania informacyjne, szkoleniowe i promocyjne związane ze stymulowaniem udziału mieszkańców i organizacji działających na terenach wiejskich w procesie planowania strategii rozwoju i tworzenia Lokalnej Grupy Działania;

2.      Opracowanie strategii rozwoju obszarów wiejskich (ZSROW) i wsparcie techniczne procesu jej przygotowywania (analizy, ekspertyzy, wsparcie doradcze, prace studialne, itp.);

3.      Pomoc doradcza i ekspercka związana z tworzeniem LGD.

Sposób wdrażania projektu

Sukces projektu będzie oparty na właściwym komunikowaniu się wnioskodawcy z jego otoczeniem społecznym tj. władzami samorządowymi pozostałych gmin biorących udział w projekcie, zorganizowanymi grupami lokalnymi (przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe) i mieszkańcami obszarów wiejskich objętych projektem oraz właściwym doborem bezpośrednich wykonawców poszczególnych zadań projektu.

Projekt zakłada następujące cele komunikacyjne:

  • informacyjne – przekazywanie informacji nt. LGD i ZSROW;
  • edukacyjne – uświadamianie i wyjaśnianie problemów;
  • perswazyjne – kształtowanie postaw i  przekonań, zachęcanie do aktywności lokalnej;
  • modyfikacyjne – dążące do zmiany zachowań (z biernej na aktywną).

Sformułowany zostanie komunikat podstawowy dotyczący działań projektu, który będzie spełniać następujące warunki:

  • zrozumiały język,
  • jednoznaczność przekazu,
  • zwrócenie się bezpośrednio do odbiorcy (przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszarów wiejskich),
  • powiedzenie konkretnie, jakich działań i jakiego rodzaju zaangażowania oczekujemy od mieszkańców obszarów wiejskich.
  • autor: K.Nowicki

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Konferencja podsumowująca wyjazd studyjny do Włoch

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 2687

Ostatnia aktualizacja: 2005-12-16

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.