Kraina Rawki

Etapy planowania projektu

Nawigacja

Tre��

Planowanie projektu, etap I i II

I etap

Organizacja spotkań o charakterze informacyjnym i szkoleniowym dotyczących pobudzenia aktywności i przedstawienie idei LGD skierowanych do potencjalnych zorganizowanych partnerów społecznych

Przygotowanie działań szkoleniowych, informacyjnych i promocyjnych

Diagnoza i wstępne planowanie działań /zrealizowane/

·        ustalenie celów - co wnioskodawca chce osiągnąć dzięki realizacji projektu;

·        ustalenie grupy docelowej – organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, rolnicy, samorządy, mieszkańcy obszaru objętego projektem;

·        ustalenie podstawowych założeń projektu;

·        wybór kanałów komunikacyjnych z grupą docelową kanały medialne (media drukowane i elektroniczne) i pozamedialne;

·        zebranie informacji z nt. grupy docelowej (demografia, uwarunkowania historyczne, geograficzne i kulturowe);

Planowanie działań /zrealizowane/

  • wybór strategii działania: jakich środków należy użyć, by zrealizować projekt,
  • określenie zadań i etapów,
  • ustalenie harmonogramu,
  • ustalenie podziału ról i odpowiedzialności,
  • opracowanie budżetu.

II etap

Etap II obejmie następujące rodzaje zadań:

1.     Przygotowanie opracowań, analiz i ekspertyz, dokumentacji, wsparcie eksperckie służace opracowaniu ZSROW.

2.     Pomoc doradcza i ekspercka związana z tworzeniem LGD, w tym opracowanie statutu, regulaminów i prowadzenie spraw związanych z rejestracją.

Zadania te będą realizowane równolegle.

  • autor: K.Nowicki

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Wyjazd studyjny - wymiana doświadczeń. GAL Flaminia Cesano

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 2833

Ostatnia aktualizacja: 2005-12-16

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.