Kraina Rawki

Etapy realizacji projektu

Nawigacja

Tre��

Etapy I i II realizacji projektu

Zadanie I etapu:

Realizacja działań promocyjnych oraz spotkań szkoleniowych i informacyjnych, w tym: przeprowadzenie badania w formie ankiety badawczej w każdej z gmin (mieszkańcy obszarów wiejskich, przedsiębiorcy, rolnicy, władze samorządowe i organizacje pozarządowe).

 • Opracowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych (materiały będą czytelne, zrozumiałe, atrakcyjne wizualne, spójne z celami projektu, z wyraźnym przesłaniem; wykorzystane zostaną dostępne kanały komunikacyjne w celu przekazania informacji nt. projektu);
 • Opracowanie programu spotkań szkoleniowo-informacyjnych, prezentacji wykorzystywanej  podczas spotkań oraz ankiety badawczej;
 • Zatrudnienie wykładowców lub wyspecjalizowanej firmy szkoleniowej w celu przeprowadzenia spotkań szkoleniowo-informacyjnych;
 • Organizacja spotkań szkoleniowo-informacyjnych, w tym: zaproszenie uczestników, wynajem sal, zabezpieczenie sprzętu audiowizualnego);
 • Założenie strony internetowej projektu, która docelowo przekształci się w stronę LGD;
 • Realizacja spotkań szkoleniowo-informacyjnych;
 • Przeprowadzenie badań ankietowych  wśród mieszkańców obszarów wiejskich – uczestników spotkań (jakie problemy lokalne są istotne dla ostatecznych beneficjentów), opracowanie wyników badań ankietowych (ilościowych i jakościowych), przygotowanie raportu z badań.

Zadanie II etapu:

Wsparcie przygotowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW)

 • ustanowienie Społecznego Zespołu ds. Przygotowania ZSROW – 8–10 osób wybranych spośród 50–60 osób wybranych przez uczestników spotkań szkoleniowo-informacyjnych spośród siebie, reprezentujących różne środowiska (2-4 osoby wybrane na każdym spotkaniu);
 • zatrudnienie ekspertów i doradców, którzy będą zaangażowani w przygotowanie opracowań, analiz, ekspertyz służących do przygotowania projektu ZSROW;
 • organizacja warsztatów problemowych (6 – 8 grup problemowych; opracowujących poszczególne obszary tematyczne ZSROW),
 • opracowanie dodatkowych analiz, ekspertyz niezbędnych do przygotowania projektu ZSROW,
 • redakcja projektu ZSROW;
 • organizacja seminarium, na którym zostanie  zaprezentowany projekt ZSROW.
 • końcowe opracowanie ZSROW i przekazanie LGD.
 • druk ZSROW.

Wsparcie tworzenia Lokalnej Grupy Działania (LGD)

 • powołanie grupy inicjatywnej ustanowienia LGD – wnioskodawca zaproponuje, aby tę rolę pełnił Społeczny Zespół ds. Przygotowania ZSROW – zapewni to większą spójność działań;  
 • zatrudnienie doradców i ekspertów, którzy będą świadczyć pomoc w trakcie tworzenia LGD;
 • pomoc doradcza i ekspercka – konsultacje i warsztaty – wybór formy prawnej, opracowanie statutu i regulaminów LGD,
 • prowadzenie spraw związanych z rejestracją LGD w KRS;
 • konferencja ustanowionej Lokalnej Grupy Działania – przekazanie LGD  przygotowanej Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich, przedstawienie planowanych prac LGD.

Wnioskodawca będzie na bieżąco monitorować postępy prac i ewentualnie korygować błędy i minimalizować ryzyko powstałe w trakcie realizacji projektu.

Po zakończeniu realizacji projektu nastąpi jego ocena i przygotowanie sprawozdania końcowego.

Elementy oceny:

 • Czy projekt był spójny, planowy, zgodny z harmonogramem i budżetem, jak reagowano na nieoczekiwane sytuacji?
 • Czy osiągnęliśmy zakładane cele? Czy wykonaliśmy zadanie?
 • autor: K.Nowicki

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

II Spotkanie Zespołów i Kapel Ludowych na majówce w Wilkowicach

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 2631

Ostatnia aktualizacja: 2005-12-16

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.