Kraina Rawki

Granty Krainy Rawki

Nawigacja

Tre��

    „Granty Krainy Rawki” jest działaniem niezależnym od Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

    Kwota na realizację tego działania w całości pochodzi ze środków własnych LGD. Są to pieniądze pochodzące ze składek członkowskich osób fizycznych i jednostek samorządu terytorialnego.  
     Wysokość dostępnych środków przeznaczonych na realizację działania "Granty Krainy Rawki" będzie równa dla każdej z gmin objętych działaniem LGD "Kraina Rawki" oraz będzie każdorazowo ustalana w ogłoszeniu o naborze przy czym niewykorzystane środki zwiększają budżet danej gminy w kolejnym naborze.
    Beneficjent w jednym naborze może złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy, przy czym wartość całkowita jednego projektu nie może być niższa niż 1000,00 zł. Wysokość uzyskanej pomocy nie może być wyższa niż 5000 zł (według kalkulacji kosztów określonych we wniosku o przyznanie pomocy). 
   Pomocy finansowej podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez Beneficjenta do wysokości 100 % tych kosztów.
Wsparcie w ramach Grantów LGD „Kraina Rawki” jest udzielane jedynie jako pomoc finansowa. Oznacza to, że beneficjent , po podpisaniu umowy z LGD „Kraina Rawki”, realizuje operację oraz przedstawia dokument potwierdzający jej wykonanie (rachunek, Faktura VAT, nota księgowa – płatne przelewem) wystawiony na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” do wysokości kwoty jaka została przyznana w umowie.  
KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?
Podmioty działające wyłącznie na obszarze działania Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” tj. Gmin: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Wiskitki, Żelechlinek).
 
1.    osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną:
a)    działającym a podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze np. parafie, związki wyznaniowe,
b)   utworzonym na podstawie przepisów ustaw, w tym m.in. fundacjom, stowarzyszeniom, szkołom, instytucjom kultury, bibliotekom, domom kultury które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.
2.    grupy nieformalne (w tym m.in.: orkiestry, zespoły muzyczne, Koła Gospodyń Wiejskich, kluby sportowe).
 
UWAGA 

W przypadku, gdy beneficjent otrzymał pomoc finansową, podlega on karencji, co oznacza, że nie może złożyć wniosku o przyznanie pomocy w najbliższym naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Granty Krainy Rawki".

 
NA CO MOŻNA PZREZNACZYĆ UZYSKANE ŚRODKI?
 
1)  organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwi
2)  organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych,
3)   promocja lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego,
4)   kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
5)   kultywowanie języka regionalnego i gwary,
6)    kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła,
7)    utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,
8)    wyposażenie muzeów,
9)    wyposażenie świetlic wiejskich,
10) wyposażenie zespołów ludowych (np. zakup strojów, instrumentów itp.)
11) wyposażenie kół gospodyń wiejskich
12) wyposażenie zespołów sportowych,
13) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów.

 

 

UWAGA!!

Szanowni Beneficjenci!

 

Bardzo proszę o składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Granty Krainy Rawki” wraz z kompletem wymaganych załączników wymienionych w §8 Regulaminu naboru wniosków.

 

 

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Konkurs foto 'Moja Gmina - przyroda, ludzie, obiekty'

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 12436

Ostatnia aktualizacja: 2018-01-12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.