Kraina Rawki

Projekty Współpracy

Nawigacja

Tre��

 

    Współpraca jest jedną z siedmiu podstawowych zasad, na których oparta jest metoda Leader. Projekty współpracy stanowią nowe wyzwanie dla polskich lokalnych grup działania, gdyż w okresie programowania 2004-2006, schemat II Pilotażowego Programu Leader + realizowany w  Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006” nie przewidywał możliwości wdrażania działania „współpraca”. 

    Nie oznacza to oczywiście, że  LGD nie nawiązywały współpracy z partnerami z Polski czy z zagranicy, jednak współpraca ta zazwyczaj miała form wizyt studyjnych i ograniczała się do wymiany doświadczeń. Prowadzenie aktywności tego typu stanowi dobra podstawę do rozpoczęcia prawdziwej współpracy, a więc realizacji wspólnego przedsięwzięcia w celu osiągnięcia wspólnych celów.

    Realizacja  projektów współpracy jest działaniem o zupełnie innej specyfice niż pozostałe działania PROW 2007-2013, gdyż w  jednego  zaangażowanych jest kilku partnerów, a co za tym idzie, powodzenie realizacji projektu ściśle  uzależnione jest od ich poczynań.

Dlaczego warto współpracować?

   Współpraca może mieć znaczący wpływ na jakość strategii. Może wpłynąć na jej ulepszenie poprzez dodanie nowego międzyterytorialnego lub międzynarodowego wymiaru, pozwolić spojrzeć na obszar objęty strategią z innej perspektywy, a w planowaniu działań służących osiągnięciu celów strategii, wyjść poza lokalny kontekst.

 Dzięki współpracy można:

1. Szerzej rozpropagować lokalne produkty, pomóc ich  wejść na nowe rynki.

2. Zredukować koszty produkcji.

3. Lepiej wykorzystać lokalne zasoby np. rozwinąć agroturystykę.

4. Rozwinąć bądź przywrócić na obszarze lokalne tradycje (np. ginące zawody, rękodzieło)
 

    Współpraca może także mieć pozytywny wpływ na ugruntowanie (bądź zmianę) wizerunku obszaru objętego strategią, a poprzez zaangażowanie we współpracę lokalnej społeczności, wpłynąć na jej identyfikację z obszarem i rozwój lokalnego patriotyzmu.

     Poprzez współpracę poznaje się wielu ludzi z różnych obszarów i dzięki temu inaczej  się na pewne problemy, poznaje się inne sposoby myślenia o tych samych sprawach oraz reagowania w analogicznych sytuacjach. Pozwala to spojrzeć „świeżym okiem” na własny obszar objęty strategią i dostrzec komplementarność w stosunku do partnera, a więc zauważyć, że dwa z pozoru kompletnie różne obszary, które na pierwszy rzut oka nie mają ze sobą nic wspólnego, dzięki tej   doskonale uzupełniają się.

Typy projektów współpracy.

     W ramach działania wyróżniamy dwa  typy projektów; projekty międzyregionalne (zwane również międzyterytorialnymi) i międzynarodowe (zwane również transnarodowymi”.

   „Współpraca międzyregionalna/międzyterytorialna” oznacza współpracę w ramach jednego Państwa Członkowskiego, a więc np. Polski, natomiast „współpraca międzynarodowa/transnarodowa” oznacza współpracę pomiędzy terytoriami w kilku Państwach Członkowskich oraz w krajach trzecich.

   Poprzez „terytoriom” należ rozumieć obszar LGD objęty Lokalną Strategią Rozwoju.

Typy operacji.

 W ramach działania wyróżniamy dwa rodzaje operacji:

¨ Operacja polegająca na przygotowaniu  projektu współpracy.

¨ Operacja polegająca na realizacji projektu współpracy.

Kto może być partnerem współpracy?

     ¨ LGD wybrana do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2007-2013;

¨ Grupa funkcjonująca w ramach inicjatywy Leader+ (lub wcześniejszej), a niewybrana do  realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
w  PROW 2007-2013;

¨ Stowarzyszenia zarejestrowane w oparciu o  z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - w przypadku partnerów
z Polski

¨ Inne organizacje działające na zasadach analogicznych do tych na jakich działają LGD, spełniające warunki wskazane w art. 39 ust.2 rozporządzenia (WE) 1974/2006.

 

 

 Źródło: „Przewodnik po projektach współpracy” - publikacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Wyjazd studyjny - wymiana doświadczeń. GAL Flaminia Cesano

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 4329

Ostatnia aktualizacja: 2011-02-25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.