Kraina Rawki

Szczegółowy plan działań

Nawigacja

Tre��

Szczegółowy opis planowanych działań

L.p.

Zadanie

Zakres realizacji

Termin realizacji

Zaangażowane środki

Grupa docelowa

1.

Opracowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych

Niezwłocznie, po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, zostanie zlecone opracowanie ulotki promującej projekt oraz plakatu informującego o spotkaniach szkoleniowo-informacyjnych oraz druk w/w materiałów.

Planowana dystrybucja materiałów informacyjnych uwzględni wykorzystanie najbardziej skutecznych i dostępnych kanałów komunikacyjnych umożliwiających dotarcie do ostatecznych beneficjentów tj. mieszkańców obszarów wiejskich, m.in..:

  • „insert” do lokalnych gazet („Głos Rawy i okolic”);
  • udostępnienie materiałów w urzędach gmin, organizacjach pozarządowych, szkołach oraz parafiach.

1 miesiąc od dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Wnioskodawca zleci opracowanie, druk i dystrybucję materiałów informacyjnych wyspecjalizowanym podmiotom.

10.000 sztuk ulotek.

700 plakatów.

Część dystrybucji będzie realizowana poprzez wolontariuszy wnioskodawcy

Mieszkańcy obszarów wiejskich, zamieszkujący w gminach objętych projektem.

2.

Opracowanie programu spotkań szkoleniowo-informacyjnych, prezentacji wykorzystywanej podczas spotkań oraz ankiety badawczej

Przed rozpoczęciem organizacji spotkań szkoleniowo-informacyjnych, zostanie opracowany program spotkań, multimedialna prezentacja, która będzie wykorzystywana podczas spotkań oraz ankieta badawcza. Wyniki badania będą stanowić istotny materiał poglądowy, wykorzystany w przygotowaniu ZSROW.

1 miesiąc od dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Wnioskodawca przygotuje program spotkań.

Wnioskodawca

zleci opracowanie prezentacji multimedialnej oraz ankiety badawczej.

-

3.

Organizacja spotkań szkoleniowo-informacyjnych, w tym: zaproszenie uczestników, wynajem sal, zabezpieczenie sprzętu audiowizualnego,

Przeprowadzenie spotkań szkoleniowo-informacyjnych będzie wymagało wynajęcia odpowiednich sal wyposażonych w sprzęt audiowizualny, znajdujących się w 5 gminach, w których realizowany będzie projekt.

W przypadku, gdy sale nie będą wyposażone w niezbędny sprzęt, wykonawca wypożyczy niezbędny sprzęt umożliwiający przeprowadzenie spotkań.

1 miesiąc od dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Wnioskodawca wynajmie sale w których zostaną przeprowadzone spotkania oraz zaprosi uczestników

Wnioskodawca wypożyczy sprzęt audiowizualny.

-

4.

Zatrudnienie wykładowców lub/i wyspecjalizowanej firmy szkoleniowej w celu przeprowadzenia spotkań szkoleniowo-informacyjnych

Przeprowadzenie spotkań szkoleniowo-informacyjnych wymaga wsparcia merytorycznego wykładowców – ekspertów m.in. z zakresu rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacji społeczności lokalnych lub/i zlecenia tego zadania wyspecjalizowanej firmie szkoleniowej, która będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie spotkań szkoleniowo-informacyjnych.

1 miesiąc od dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Wnioskodawca dokona wyboru wykładowców lub/i firmy szkoleniowej oraz zawrze stosowne umowy.

-

5.

Założenie i prowadzenie strony internetowej projektu, która docelowo przekształci się w stronę LGD

Strona internetowa będzie informowało o projekcie i jego zadaniach oraz o miejscach i terminach realizacji zadań. W dalszych etapach realizacji projektu na stronie umieszczane będą informacje o wynikach prac. Docelowo na stronie zostanie umieszczona opracowana ZSROW, a strona stanie się strona internetową LGD.

1 miesiąc od dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Wnioskodawca zleci przygotowanie strony internetowej projektu i umieszczenie jej na wybranym serwerze oraz bieżące aktualizowanie informacji o projekcie i jego działaniach

Beneficjenci projektu, ogół mieszkańców gmin objętych projektem, wszystkie zainteresowane osoby.

6.

Realizacja spotkań szkoleniowo-informacyjnych

Przeprowadzenie 20 spotkań szkoleniowo-informacyjnych w 5 gminach objętych projektem.

Przyjęto jako zasadę, że średnio na 1500 mieszkańców będzie organizowane jedno spotkanie szkoleniowo-informacyjne.

Podczas spotkania przedstawione zostaną cele Leader+, znaczenie ZSROW i LGD w Unii Europejskiej, rola promocji działań lokalnych oraz zwiększanie aktywności społeczności lokalnych.

Planuje się, że w każdym spotkaniu weźmie udział 20-40 mieszkańców. Łącznie w spotkaniach weźmie udział 400 – 800 mieszkańców.

W każdym ze spotkań będzie uczestniczył przedstawiciel wnioskodawcy. Podczas spotkania wyłonionych zostanie 2-4 zainteresowanych przedstawicieli różnych środowisk działających na terenie gminy, którzy zostaną zaproszeni do późniejszych prac zmierzających do przygotowywania ZSROW i tworzenia grupy inicjatywnej LGD.

2-3 miesiąc od dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

20 spotkań 5-cio godzinnych, w 5 gminach.

Każde spotkanie będzie prowadziło 2 wykładowców tj. ekspert ds. rozwoju obszarów wiejskich oraz ekspert ds. aktywizacji społeczności lokalnych.

Wnioskodawca zatrudni w/w wykładowców lub/i spotkania przeprowadzi wybrana firma szkoleniowa.

Co najmniej 20 mieszkańców obszarów wiejskich uczestniczących w każdym spotkaniu

(w tym: przedstawiciele lokalnych środowisk:

przedsiębiorcy, rolnicy, władze samorządowe, organizacje pozarządowe, liderzy wiejscy).

7.

Przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców obszarów wiejskich – uczestników spotkań, opracowanie wyników badań ankietowych, przygotowanie raportu z badań

Opracowane ankieta badawcza, będzie przekazywana uczestnikom spotkań szkoleniowo-informacyjnych przez przedstawiciela wnioskodawcy, na zakończenie spotkania.

Następnie, po przeprowadzeniu spotkań zostaną opracowane wyniki badań (ilościowe i jakościowe) oraz przygotowany raport z badań, który będzie wykorzystany podczas opracowywania ZSROW. Zakłada się, że zebranych zostanie około 600 ankiet.

2-3 miesiąc od dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Przeprowadzenie ankiet przez wnioskodawcę

Opracowanie wyników badań i przygotowanie raportu przez wyspecjalizowany podmiot.

Co najmniej 20 mieszkańców obszarów wiejskich uczestniczących w każdym spotkaniu

(w tym: przedstawiciele lokalnych środowisk:

przedsiębiorcy, rolnicy, władze samorządowe, organizacje pozarządowe, liderzy wiejscy).

8.

Rozliczenie I etapu

Wnioskodawca przygotuje rozliczenie I etapu, zgodnie z wymogami Instytucji Wdrażającej

4 miesiąc/I połowa,

od dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu

Przygotowanie rozliczenia

Instytucja Wdrażająca

9.

Ustanowienie Społecznego Zespołu ds. Przygotowania ZSROW

Wnioskodawca zaprosi wyłonionych podczas spotkań przedstawicieli gmin na spotkanie inaugurujące proces przygotowywania ZSROW.

Podczas spotkania zostanie wyłoniony 8-10 osobowy Społeczny Zespół ds. Przygotowania ZSROW, który przy wsparciu wnioskodawcy będzie koordynował kierunek prac nad ZSROW.

4 miesiąc/I połowa, od dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu

Wnioskodawca przygotuje spotkanie inaugurujące proces przygotowywania ZSROW i zaprosi uczestników.

Wnioskodawca wynajmie salę wyposażoną w sprzęt audiowizualny w celu przeprowadzenia spotkania.

50 - 60 przedstawicieli środowisk lokalnych.

10.

Zaangażowanie ekspertów i/lub doradców w przygotowanie opracowań, analiz, ekspertyz służących do przygotowania projektu ZSROW

Przygotowanie ZSROW wymaga wykonania wielu opracowań, analiz i ekspertyz, mających na celu diagnozę sytuacji w wybranych obszarach tematycznych dla terenu objętego projektem. W tym celu pozyskani zostaną eksperci i/lub doradcy

m.in. ds. budowania strategii rozwoju, agroturystyki, promocji produktu lokalnego, przedsiębiorczości, pozyskiwania funduszy, zarządzania projektami, dywersyfikacja produkcji rolniczej i alternatywnych źródeł dochodu.

Dokonana zostanie m.in. analiza istniejących opracowań, strategii, lokalnych planów zagospodarowania – pod kątem potrzeb przygotowania ZSROW.

Wyniki prac wnioskodawca przekaże Społecznemu Zespołowi ds. Przygotowania ZSROW.

4 - 5 miesiąc od dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Zlecenie prac ekspertom i/lub doradcom, m.in. ds. budowania strategii rozwoju, agroturystyki, promocji produktu lokalnego, przedsiębiorczości, pozyskiwania funduszy, zarządzania projektami, dywersyfikacja produkcji rolniczej i alternatywnych źródeł dochodu

lub wyspecjalizowanej firmie posiadającej w/w ekspertów.

W przypadku zatrudnienia ekspertów zakłada się udział

7 ekspertów i/lub doradców (5 dni pracy każdego z nich) tj. 35 osobodni zaangażowania ekspertów i/lub doradców.

Społeczny Zespół ds. Przygotowania ZSROW

11.

Organizacja warsztatów problemowych

Warsztaty problemowe będą koncentrować się wokół następujących zagadnień:

  • rynek pracy;
  • promocja produktów lokalnych;
  • przedsiębiorczość;
  • pozyskiwania funduszy;
  • zarządzania projektami;
  • dywersyfikacja produkcji rolniczej i tworzenie alternatywnych źródeł dochodu na obszarach wiejskich;
  • aktywizacja społeczności lokalnych.

W każdym warsztacie będzie uczestniczyć 6-10 osób zainteresowanych danym problemem, spośród 50–60 osób wybranych przez uczestników spotkań szkoleniowo-informacyjnych, reprezentujących różne środowiska

5-6 miesiąc od dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

7 ekspertów spełniających rolę moderatorów podczas prac warsztatowych (zakłada się udział 4-dniowy udział każdego z ekspertów) tj.

28 osobodni zaangażowania ekspertów.

Warsztaty będą prowadzone w salach należących do samorządów, organizacji pozarządowych, itp. wyposażonych w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia warsztatów. Wnioskodawca zaprosi uczestników warsztatów.

Społeczny Zespół ds. Przygotowania ZSROW wraz z udziałem zaproszonych przedstawicieli poszczególnych środowisk zajmujących się omawianymi zagadnieniami.

12.

Redakcja projektu ZSROW

Opracowanie dokumentu będącego strategią wymaga zastosowania odpowiedniej metodyki opracowania, a następnie właściwej redakcji materiałów.

W oparciu o wyniki prac Społecznego Zespołu ds. Przygotowania ZSROW (w tym prac warsztatowych z ekspertami) oraz przygotowane opracowania, analiz, ekspertyzy wyspecjalizowany podmiot dokona redakcji projektu.

6-7/I połowa miesiąc od dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Zlecenie zredagowania projektu ZSROW.

-

13.

Organizacja seminarium prezentującej projekt ZSROW

Wnioskodawca przygotuje seminarium mające na celu prezentację projektu ZSROW.

Gośćmi seminarium będą władze powiatu i gmin uczestniczących w projekcie, przedstawiciele środowisk lokalnych oraz miejscowe media.

Podczas seminarium zostaną poruszone wszystkie uwagi i sugestie zmian dotyczące projektu.

7 /II połowa miesiąca od dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Wynajem sali do przeprowadzenia seminarium wraz ze sprzętem audiowizualnym.

Udział 2-3 ekspertów i/lub doradców uczestniczących w pracach nad projektem ZSZROW w celu zreferowania wyników prac.

50 osób w tym: przedstawiciele lokalnych środowisk:

przedsiębiorcy, władze samorządowe, organizacje pozarządowe, liderzy wiejscy oraz media

14.

Końcowe opracowanie ZSROW i przekazanie LGD

Po seminarium, ZSROW może postanowić o modyfikacji dokumentu zgodnie z wynikami przeprowadzonej publicznej dyskusji nad projektem. Po ostatecznej redakcji ZSROW zostanie przekazany dla LGD.

8/I dekada miesiąca od dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu

Dokończenie redagowania ZSROW.

Po ostatecznej redakcji ZSROW zostanie przekazany przez wnioskodawcę dla LGD.

-

15.

Druk/publikacja ZSROW

ZSROW zostanie wydrukowany w celu upowszechnienia informacji miesięcy rezultatach projektu. Wnioskodawca przekaże dokument urzędom gmin, organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom, itp..

8/II dekada miesiąca od dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu

Druk 200 egzemplarzy

Samorządy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, mieszkańcy obszarów wiejskich

16.

Powołanie grupy inicjatywnej ds. ustanowienia LGD – wnioskodawca zaproponuje, aby tę rolę pełnił Społeczny Zespół ds. Przygotowania ZSROW

Z uwagi na to, iż osoby zaangażowane przeszły specjalistyczne szkolenia oraz, że są reprezentatywne dla wszystkich środowisk lokalnych, wnioskodawca zaproponuje, aby tę rolę grupy inicjatywnej ds. ustanowienia LGD pełniły osoby stanowiące Społeczny Zespół ds. Przygotowania ZSROW.

Kluczowym argumentem przemawiającym za powyższym rozwiązaniem jest merytoryczna tożsamość miedzy strategią oraz przedmiotem działania LGD.

4/I połowa miesiąca od dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu

-

-

17.

Pomoc doradcza i ekspercka – wybór formy prawnej, opracowanie statutu i regulaminów LGD (konsultacje i warsztaty)

Zakłada się pomoc doradczą i ekspercką w tym wybór formy prawnej, opracowanie statutu i regulaminów LGD poprzez konsultacje i warsztaty.

4 -5 miesiąc od dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu

4 ekspertów

(każdy pracuje 5 dni)

20 osobo/dni zaangażowania ekspertów

  • autor: K.Nowicki

« wstecz

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Wyjazd studyjny - wymiana doświadczeń. GAL Flaminia Cesano

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 4995

Ostatnia aktualizacja: 2005-12-15

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.