Kraina Rawki

Stowarzyszenia

Nawigacja

Tre��

Bialskie Stowarzyszenie Historyczne w Białej Rawskiej

Głównymi celami działania Bialskiego Stowarzyszenia Historycznego jest prowadzenie działalności kulturalnej związanej z poznawaniem historii Ziemi Bialskiej, obyczajów, jak i z pielęgnowaniem dziedzictwa historycznego i kulturalnego regionu oraz prowadzenie działalności oświatowej w miejscowym społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez m.in. promowanie regionu Białej Rawskiej pod względów walorów historycznych i turystycznych, przekazywanie wiedzy o zabytkach regionu, a także poprzez popularyzowanie i upowszechnianie historii Ziemi Bialskiej.

Powyższe cele BSH realizowane są m.in. poprzez organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów i innych imprez, jak również poprzez uczestnictwo w imprezach promujących historię, opracowywanie i uzupełnianie bibliografii, publikacji związanych z regionem oraz poprzez pozyskiwanie publikacji opracowań i innych materialnych dowodów przeszłości Ziemi Bialskiej.

Stowarzyszenie stara się również utrwalać i upowszechniać pamięć o wydarzeniach historycznych w formie tzw. "żywej historii" w postaci rekonstrukcji historycznych bądź wystawy grup rekonstrukcji historycznej.

 

Dane kontaktowe:

Bialskie Stowarzyszenie Historyczne w Białej Rawskiej

www.bsh.dbv.pl

 

 

Fundacja Edukacji Muzycznej "Pro Musica"

Fundacja Edukacji Muzycznej "Pro Musica" rozpoczęła swoją działalność w dniu 30 listopada 2010 roku z inicjatywy sympatyków i członków cielądzkiej orkiestry dętej i mieszkańców Gminy Cielądz. Pod opieką fundacji jest wcześniej wspomniana cielądzka orkiestra dęta oraz amatorski Big Band.

Nadrzędnym celem fundacji jest pomoc i wsparcie edukacji muzycznej zarówno dzieci, jak i młodzieży na terenach wiejskich, który realizowany jest przede wszystkim poprzez organizowanie i zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnego udziału w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych z zakresu umuzykalnienia, zasad muzyki, jak i gry na wybranym instrumencie.  Fundacja chce także otworzyć szkołę muzyczną I stopnia na terenie powiatu.

 

Dane kontaktowe:

Fundacja Edukacji Muzycznej "Pro Musica"

Sławomir Zieliński - Prezes Fundacji

tel. 531 059 423

 

 

Stowarzyszenie Bądźmy Razem z Kurzeszyna

Głównym celem Stowarzyszenia Bądźmy Razem jest pobudzenie lokalnej społeczności poprzez organizowanie imprez integracyjnych oraz prowadzenie działalności oświatowo-edukacyjnej i kulturowo-sportowej. Stowarzyszenie chce również prowadzić małe przedszkole, chce pomagać dzieciom oraz pragnie organizować czas wolny zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych. Poprzez swoją działalność chcą przeciwdziałać przemocy w rodzinie oraz dbać o osoby zaniedbane społecznie.

 

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Bądźmy Razem z Kurzeszyna

Łukasz Salamon - Prezes Stowarzyszenia

tel. 693 460 473

 

 

 

Stowarzyszenie Kulturalno - Historyczne "Cymbarka"

Stowarzyszenie Kulturalno - Historyczne "Cymbarka" powstało z myślą propagowania lokalnego folkloru, kultury, jak i działalności historycznej.  Prowadzi ono głównie działalność nakierowaną na mieszkańców, którzy chcą aktywnie spędzać czas wolny. Obszarem działania stowarzyszenia jest Gmina Cielądz. Stowarzyszenie bierze czynny udział w życiu społecznym, kulturalnym i rekreacyjnym Gminy Cielądz, jak i całego obszaru działania LGD "Kraina Rawki". Aktualnie Stowarzyszenie Kulturalno - Historyczne "Cymbarka" liczy ponad 70 osób.

Stowarzyszenie "Cymbarka" organizuje różne imprezy sportowo-rekreacyjne, rozrywkowe i biesiadne, a także wycieczki, wyjazdy integracyjne oraz szkolenia. W ramach stowarzyszenia działa wiele sekcji, kół zainteresowań, a także realizowane są różne projekty. Ze względu na bogatą miejscową tradycję i kulturę powołano Międzypokoleniowy Zespół Folklorystyczny "Cymbarka", który z licznymi sukcesami występuje zarówno na scenie lokalnej, jak i krajowej. Zespół ten jest bardzo liczny, a osoby należące do niego są w różnym wieku.

W ramach stowarzyszenia działa Koło Gospodyń Wiejskich, które wygrywa liczne konkursy dzięki wyśmienitym ludowym potrawom przygotowanym przez cielądzkie gospodynie. Na stowarzyszenie "Cymbarka" składają się jeszcze dwie sekcje, a mianowicie sekcja turystyczna i sekcja historyczna. Sekcja turystyczna organizuje w szczególności rajdy rowerowe, spływy kajakowe, mecze siatkówki plażowej i przejażdzki konne. Z kolei sekcja historyczna zajmuje się przedstawianiem w sposób zrozumiały zabytków, pomników oraz historii terenów Gminy Cielądz, jak również skrupulatnie bada przeszłość Gminy Cielądz. Ciekawe jest oprowadzanie przez członków stowarzyszenia śladami bitew z okresu I wojny światowej, które krwawo przetoczyły się przez ziemie Gminy Cielądz i jej okolic.

Stowarzyszenie Kulturalno - Historyczne "Cymbarka" bierze udział w festiwalach, śpiewa i wystawia swoje produkty na Jarmarku Łódzkim, a muzykę ich można usłyszeć na przykład podczas Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach. Stowarzyszenie zostało jednym z głównych laureatów dzięki zaprezentowaniu ciekawego programu na festiwalu w Kwidzyniu.

 

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Kulturalno - Historyczne "Cymbarka"

Robert Kupis - Prezes Stowarzyszenia

tel. 607 234 777 

Strona internetowa

Profil Stowarzyszenia na portalu Facebook

 

 

 

Stowarzyszenie "Razem dla Regnowa"

Stowarzyszenie "Razem dla Regnowa" funkcjonuje od dość niedawna na terenie Gminy Regnów. Grupa założycielska składa się z 16 osób, lecz szybko zaraziła swoim entuzjazmem i zapałem do społecznych działań inne osoby. Efektem tego Stowarzyszenie "Razem dla Regnowa" aktualnie liczy 49 osób.

Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach przedstawicieli dotychczas działających nieformalnie grup, dlatego też prawie wszyscy członkowie stowarzyszenia są równocześnie członkami Zespołu Wielopokoleniowego "Marzenie".

 

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie "Razem dla Regnowa"

Jan Michalak - Wiceprezes Stowarzyszenia

tel 783 961 968

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Pukinina i Okolic

Stowarzyszenie Rozwoju Pukinina i Okolic zawiązało się w kwietniu 2011 roku ze względu na fakt, iż w okolicy Pukinina nie działają żadne organizacje społeczne.

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie chce przede wszystkim promować miejscowość Pukinin i jej okolice, a także kultywować dawne tradycje i zwyczaje regionu. Stowarzyszenie Rozwoju Pukinina i Okolic chce również zaktywizować młodzież do działania na rzecz lokalnej społeczności oraz chce integrować mieszkańców poprzez organizowanie spotkań z różnych okazji, na przykład: z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Ojca, Andrzejek, Wigilii, czy zabaw karnawałowych.

 

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Rozwoju Pukinina i Okolic

Krystyna Mikulska - Członek Stowarzyszenia

tel. 889 224 208

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Wylezin

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Wylezin zawiązało się w dniu 20 stycznia 2011 roku w celu zaktywizowania mieszkańców oraz zwiększenia możliwości pozyskiwania środków. Stowarzyszenie liczy na chwilę obecną 32 osoby, lecz zainteresowanie członkowstwem wciąż rośnie.

Głównymi celami działania stowarzyszenia jest m.in. aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców wsi, promocja i reklama wyrobów rękodzieła artystycznego oraz wspieranie wszechstronnego i zrównoważnego rozowoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego gminy Kowiesy.

Mieszkańcy Starego Wylezina chętnie biorą czynny udział w życiu społecznym na wsi i gminy. Swoją pomocą wspierają  uroczystości parafialne, różne imprezy gminne, jak również co roku prezentują Gminę Kowiesy na imprezch lokalnych i ponadlokalnych. Przygotowują także stoiska promocyjne z tradycyjnymi potrawami na Dożynki Powiatowe, Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach oraz na Łódzki Jarmark Wojewódzki. 

Stowarzyszenie chce oraganizować kursy z zakresu pieczenia ciast i gotowania potraw, co z pewnością jeszcze bardzej wpłynie na aktywność mieszkańców wsi Stary Wylezin, a nawet na samych członków stowarzyszenia. Swój debiut stowarzyszenie miało podczas festynu w Białej Rawskiej pt. "Niedziela w Białej" w dniu 19 czerwca 2011 roku.

 

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Wylezin

Renata Wojtczak - Prezes Stowarzyszenia

tel. 783 474 909

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Turowa Wola i Okolic

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Turowa Wola i Okolic powstało w 2004 roku, a od września 2006 roku rozpoczęło swoją działalność w związku z zagrożeniem likwidacji Szkoły Podstawowej w Turowej Woli. Wtedy właśnie najaktywniejsi mieszkańcy wsi Turowa Wola podjęli inicjatywę utworzenia stowarzyszenia w celu prowadzenia Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli.

Wspomniana Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Turowej Woli działa od 2006 roku, natomiast Zespół Wychowania Przedszkolnego od 2008 roku. Obie placówki prowadzone są przez stowarzyszenie.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Turowa Wola i Okolic zajmuje się nie tylko działalnością oświatową, ale również działalnością kulturalną, która przejawia się w szczególności w organizowaniu następujących wydarzeń: "Dzień Rodziny", "Dzień Seniora"oraz loteria fantowa i kulig. Wydarzenia te skupiają zarówno mieszkańców wsi Turowa Wola, jak i sąsiednich miejscowości. Stowarzyszenie bierze także udział w festynach organizowanych na terenie gminy Kowiesy i powiatu skierniewickiego, jak i w różnego rodzaju konkursach.

 

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Turowa Wola i Okolic

Marzena Matuszewska - Prezes Stowarzyszenia

tel. 603 061 202

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej istnieje formalnie od dnia 29 kwietnia 2009 roku, lecz początek stowarzyszenia zaczął się znacznie wcześniej w trakcie pewnego majowego popołudnia w 2006 roku. Właśnie wtedy ks. Tadeusz Jaros zainicjował spotkanie grupy sierzchowian i ich przyjaciół. Od tej chwili zawiązało się Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej jako grupa nieformalna.

Głównym celem działania stowarzyszenia jest: "troska o wieś, jej upiększenie, promocję, uatrakcyjnienie oferty życia kulturalnego", który realizowany jest poprzez różne działania m.in. upiększono teren przy stawie, posadzono krzewy, wykonano klomb przy drzewie, wykonano ławki, stół oraz altankę. Należy podkreślić, iż część funduszy do zrealizowania tego działania przekazane zostały przez Wójta Gminy Cielądz i przez Starostę Rawskiego.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej związane jest z Ziemią Sierzchowską i ma w szczególności na uwadze jej dobro oraz dobro jej mieszkańców. Stowarzyszenie podejmuje również różne działania w celu podkreślenia lokalnego piękna, promowania sierzchowskich wartości i atutów, jak i zwalczania występujących zagrożeń i problemów dotyczących wspólnych, rodzinnych stron.

 

Dane kontaktowe:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej

Michał Piątek

tel. 602 489 879

www.sierzchowy.pl

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Uroczystość otwarcia Ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego "KALINKA"

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 2823

Ostatnia aktualizacja: 2014-08-21

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.