Kraina Rawki

Spotkanie z 15 lutego 2006 roku

Nawigacja

Tre��

Powstanie grupy inicjatywnej - praca nad statutuem i kierunkami działania LGD

Działania LGD

 • poprawa dostępu do informacji
 • rozwój infrastruktury w zakresie sportu, rekreacji, turystyki
 • rozwój zaangażowania producentów i usługodawców
 • zachowanie tradycji i kultury regionu
 • promocja obszaru, produktów i usług z naszego obszaru
 • stymulowanie aktywności mieszkańców do działania na rzecz obszarów wiejskich
 • aktywizacja młodzieży
 • integracja środowiska mieszkańców
 • współpraca i wymiana doświadczeń
 • stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości
 • wspieranie przedsiębiorczości
 • działania na rzecz dzieci, młodzieży, niepełnosprawnych
 • przeciwdziałanie wykluczeniu, marginalizacji i patologiom
 • działania na rzecz innowacyjności i rozwoju społeczeństwa
 • działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego
 • identyfikacja i zagospodarowanie zasobów naturalnych, kulturalnych i historycznych
 • wspieranie lokalnych inicjatyw rozwojowych
 • wspieranie turystyki wiejskiej w tym agroturystyki

Prace nad STATUTEM

Kto może być członkiem naszego stowarzyszenia:

członek zwyczajny: osoba pełnoletnia deklarująca zgodę na realizację celów LGD,

wstępując do LGD posiadać będzie rekomendację instytucji wspierającej lub przynajmniej jednego członka zwyczajnego.

członek wspierający

członek honorowy

Ciała statutowe: walne zgromadzenie, zarząd, komisja rewizyjna, komisja problemowa- (powoływana przez walne zgromadzenie na wniosek zarządu.)

 Zostało przegłosowane, że skład zarządu powinien być pięcioosobowy.

Powołana została 10 osobowa grupa inicjatywna złożona z dwóch osób z każdej gminy (w tym z wójtów)

 • autor: K.Nowicki

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Szkolenia z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 2429

Ostatnia aktualizacja: 2006-02-21

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.