Kraina Rawki

Spotkanie z dnia 10 marca 2006 roku

Nawigacja

Tre��

Protokół z zebrania założycielskiego

Protokół z zebrania założycielskiego

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki

odbytego w dniu 10 marca 2006 roku

W zebraniu, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu wzięło udział 40 osób.

Obrady otworzył pan Krzysztof Starczewski – Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, który przedstawił obecnym cele niniejszego zebrania i porządek obrad.

Porządek zebrania przedstawia się następująco:

1.      Otwarcie zebrania założycielskiego

2.      Wybór przewodniczącego i sekretarza zabrania założycielskiego.

3.      Dyskusja nad projektem statutu stowarzyszenia.

4.      Podjęcie uchwały o założeniu stowarzyszenia i o przyjęciu statutu stowarzyszenia.

5.      Przeprowadzenie wyborów do władz stowarzyszenia

a)      Wybór Prezesa

b)      Wybór członków Zarządu

c)      Wybór Wiceprezesów

6.      Podjęcie uchwały o wyborze Zarządu Stowarzyszenia.

7.      Przeprowadzeni wyborów do Komisji Rewizyjnej

8.      Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej.

9.      Wolne wnioski.

Zaproponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez obecnych w głosowaniu jawnym.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono kandydaturę pana Krzysztofa Starczewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu jawnym pan Krzysztof Starczewski uzyskał 41 głosów i został wybrany jednogłośnie przewodniczącym zebrania.

Na protokolanta zebrania zgłoszono kandydaturę pani Teresy Słoma, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu jawnym pani Teresa Słoma uzyskała 41 głosów i została jednogłośnie wybrana sekretarzem zebrania.

Przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z projektem statutu i otworzył dyskusję na temat jego treści.

W toku dyskusji nad projektem statutu zgłoszono propozycje:

1.      zmiany treści przepisu § 2 ust. 1 Statutu dotyczącego siedziby Stowarzyszenia. Dotychczasowy zapis mówił o siedzibie w Pukininie. Po dyskusji uznano, żeby zmienić siedzibę na Rawę Mazowiecką.

2.      zmiany treści przepisu § 3 ust. 1 Statutu dotyczącego pieczęci. Po dyskusji zaproponowano treść: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Kraina Rawki”.

3.      skreślenia w przepisie § 6 ust. 2 pkt 6 słów: infrastruktury w zakresie i pozostawienie zapisu o następującej treści: 6) rozwój sportu, turystyki i rekreacji;

4.      zmiany przepisu § 6 ust. 2 pkt 8) zachowanie tradycji i kultury regionu na: 8) zachowanie tradycji i rozwój regionu.

5.      zmiany przepisu § 6 ust. 2 pkt 12) aktywizacja młodzieży i kobiet na: 12) aktywizacja młodzieży, kobiet i osób starszych.

6.      dopisanie w § 6 ust. 2 punktu 19) o treści: poprawa stanu środowiska naturalnego i krajobrazu oraz punktu 20) kreowanie nowych produktów.

7.      skreślenia w § 7 pkt 13) wyrazu “bezpłatnego” oraz “inwestycyjnych”. Przepis otrzymał brzmienie: 13) prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.

8.      zmiany przepisu § 8 pkt 2) podejmowania w pierwszej kolejności działań zmierzających do rozwiązywania problemów wspólnych na: 2) podejmowanie w pierwszej kolejności działań dla dobra wspólnego mieszkańców.

9.      skreślenia punktu 10) w  § 8 o treści: korzyści dla wszystkich partnerów.

10.  skreślenia podpunktu f) w  § 11 pkt 3) o treści: osobę fizyczną – członka Stowarzyszenia.

11.  zmianę w  § 12 ust. 1. terminu podjęcia uchwały przez Zarząd w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków  z dwóch miesięcy na trzy miesiące.

12.  skreślenie w § 13 ust. 1 punktu 5) udzielać rekomendacji osobom ubiegającym sie o członkostwo w Stowarzyszeniu.

13.  dopisanie w § 15 ust. 1 wyrazów: niebędąca członkiem zwyczajnym.

14.  zmianę zapisu w § 15 ust. 3 pkt 2) posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego na 2) posiada prawa członka zwyczajnego określone w § 13 ust. 1 pkt 3 i 4.

15.  dopisanie w § 16 ust. 1 pkt 2) wyrazów “co najmniej”.

16.  dopisanie w § 17 ust. 7 punktu 4) cofnięcie rekomendacji, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 3.

17.  dopisanie w § 21 ust. 2 zdania: W przypadku nieobecności prezesa, Stowarzyszenie może reprezentować inny członek Zarządu, zgodnie z kompetencjami określonymi w Regulaminie Pracy Zarządu.

18.  skreślenia w § 21 ust. 3 słów: oraz wykonywania czynności z zakresu prawa pracy. Zaproponowano treść tego przepisu w następującej formie: Do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik). Zaciągnięcie jednorazowego zobowiązania powyżej kwoty stanowiącej dolną granicę wartości środka trwałego, określonej przez odrębne przepisy, wymaga uprzedniej uchwały Zarządu.

19.  dopisanie w § 22 ust. 1 zdania o treści: Podejmując zadania podmiotu wdrożeniowo-monitorującego Stowarzyszenie powołuje Biuro i zatrudnia pracowników.

20.  dopisanie w § 23 ust. 2 wyrazów: z których co najmniej trzy osoby wskazane są przez podmioty sektora publicznego.

21.  Dopisanie w § 31 ust. 4 zdania: Jeżeli w momencie rozwiązywania Stowarzyszenie realizuje zadania podmiotu wdrożeniowo-monitorującego, zadania te przekazywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Zgłoszone zmiany do Statutu zostały przegłosowane przez obecnych na zebraniu. W wyniku głosowania jawnego zostały one przyjęte jednogłośnie i wprowadzone do statutu.

Po przegłosowaniu zmian zgłoszonych do statutu Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad. Odczytał projekt uchwały w sprawie powołania stowarzyszenia i przyjęcia statutu Stowarzyszenia oraz poprosił o przegłosowanie projektu. Za podjęciem uchwały głosowało 41 osób, nikt od głosu się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zgodnie z porządkiem obrad kolejne punkty dotyczą wyboru władz stowarzyszenia. Zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia wybory członków organów stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej)  odbywają się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania. Wobec powyższego Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Zarządu. Do składu komisji skrutacyjnej zgłoszono kandydatury:

1.      pani Heleny Warchlewskiej

2.      pani Janiny Rybickiej

3.      pana Kazmierza Sujki

Osoby wyraziły zgodę. Przewodniczący poprosił o przegłosowanie składu komisji skrutacyjnej. W głosowaniu jawnym skład komisji skrutacyjnej został wybrany jednogłośnie (przy 41 głosach za, bez głosów przeciw i wstrzymujących się).

W pierwszej kolejności przystąpiono do wyboru Prezesa Stowarzyszenia. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poprosiła o zgłaszanie kandydatur. Na prezesa została zgłoszona kandydatura pana Janusza Rosiaka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Pan Janusz Rosiak reprezentuje gminę Rawa Mazowiecka i jest przedstawicielem sektora gospodarczego. Więcej kandydatur nie zgłoszono, wobec czego komisja skrutacyjna przystąpiła do pracy. Karty do głosowania zostały rozdane, a następnie obecni na Zebraniu oddawali głosy do urny.

Przewodniczący ogłosił przerwę, podczas której komisja skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół i zapoznała obecnych z wynikami wyborów. Zgodnie z protokołem, stanowiącym załącznik nr 3 do protokołu,  kandydat otrzymał 28 głosów za, przy jednym głosie przeciw. Zgodnie z protokołem otrzymał bezwzględną liczbę głosów i został wybrany Prezesem Zarządu Stowarzyszenia.

W następnej kolejności przystąpiono do wyboru członków Zarządu. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poprosiła  o zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu. Do Zarządu zostały zgłoszone następujące osoby:

1)      pan Piotr Libera – reprezentant sektora publicznego z gminy Cielądz

2)      pan Mariusz Cheba – reprezentant sektora organizacji pozarządowych z gminy Regnów

3)      pani Barbara Olszyńska – reprezentantka sektora organizacji pozarządowych  z gminy Kowiesy

4)      pani Dorota Niezabitowska-Pawlikowska – reprezentantka sektora publicznego z gminy Biała Rawska

Osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono, wobec czego komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania, a zebrani oddawali głosy do urny.

Przewodniczący ogłosił przerwę, podczas której komisja skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół i zapoznała obecnych z wynikami wyborów. Zgodnie z protokołem, stanowiącym załącznik nr 4 do protokołu,  kandydaci otrzymali po 28 głosów. Zgodnie z protokołem otrzymali bezwzględną liczbę głosów i zostali wybrani Członkami Zarządu Stowarzyszenia.

Następny etap to wybór Wiceprezesów Zarządu. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poprosiła  o zgłaszanie kandydatur na Wiceprezesów Zarządu. Zgłoszone zostały następujące osoby:

5)      pan Piotr Libera

6)      pan Mariusz Cheba

7)      pani Barbara Olszyńska

8)      pani Dorota Niezabitowska-Pawlikowska

Osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono, wobec czego komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania, a zebrani oddawali głosy do urny.

Przewodniczący ogłosił przerwę, podczas której komisja skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół i zapoznała obecnych z wynikami wyborów. Zgodnie z protokołem, stanowiącym załącznik nr 5 do protokołu,  bezwzględną liczbę głosów (po 27 głosów) otrzymały panie: Barbara Olszyńska i Dorota Niezabiowska-Pawlikowska. Wobec powyższego obie panie zostały wybrane Wiceprezesami Zarządu Stowarzyszenia.

Po przedstawieniu protokołu Przewodniczący Zebrania odczytał projekt uchwały Zebrania Założycielskiego w sprawie wyboru Zarządu i poprosił o jej przegłosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 41 osób, nikt od głosu się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciw. Uchwała w sprawie wyboru Zarządu została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

W następnej kolejności Przewodniczący poprosiła o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Komisji Rewizyjnej. Do składu komisji skrutacyjnej zgłoszono kandydatury:

1.      pani Heleny Warchlewskiej

2.      pani Janiny Rybickiej

3.      pani Urszuli Matysiak

Osoby wyraziły zgodę. Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie składu komisji skrutacyjnej. W głosowaniu jawnym skład komisji skrutacyjnej został wybrany jednogłośnie (przy 41 głosach za, bez głosów przeciw i wstrzymujących się).

Komisja skrutacyjna przystąpiła do pracy. Na członków Komisji Rewizyjnej zgłoszono 5 kandydatur (Grażyna Wolska, Kazimierz Tkaczyk, Kazimierz Sujka, Małgorzata Stolarek, Teresa Słoma), zgodnie z protokołem komisji skrutacyjnej. Osoby wyraziły zgodę na kandydowanie i przystąpiono do przygotowywania kart do głosowania. Karty zostały rozdane, a następnie obecni na Zebraniu oddawali głosy do urny.

Przewodnicząca ogłosiła przerwę, podczas której komisja skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół, stanowiący załącznik nr 7 do protokołu i zapoznała obecnych z wynikami wyborów. Zgodnie z protokołem wszyscy kandydaci otrzymali bezwzględną liczbę głosów i osoby te zostają wybrane na członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Po przedstawieniu protokołu Przewodniczący Zebrania odczytał projekt uchwały Zebrania Założycielskiego w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej i poprosił o jej przegłosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 41 osób, nikt od głosu się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciw. Uchwała w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Przewodniczący Zebrania poinformował, iż zgodnie ze § 2 uchwały nr 3/06 Zebrania Założycielskiego Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybierze Przewodniczącego i Sekretarza.

W wolnych wnioskach uzgodniono termin składania dokumentów do Sądu Gospodarczego o wpis do KRS oraz wstępnie zaplanowano następnie posiedzenie Walnego Zebrania Członków.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca poinformowała obecnych o treści art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 r. Nr 79, poz. 855) i zakończyła obrady zebrania.

 

Sekretarz                                                                           Przewodnicząca Zebrania

Załączniki:

1.      Lista obecności.

2.      Uchwała zebrania założycielskiego w sprawie powołania stowarzyszenia i przyjęcia statutu stowarzyszenia

3.      Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Prezesa Zarządu.

4.      Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Członków Zarządu.

5.      Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Wiceprezesów Zarządu.

6.      Uchwała Zebrania Założycielskiego w sprawie wyboru Zarządu.

7.      Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru członków Komisji Rewizyjnej.

8.      Uchwała Zebrania Założycielskiego w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

 

  • autor: K.Nowicki

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Seminarium 'Lokalne Fora na rzecz Zrównoważonej Gospodarki Energetycznej'

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 2695

Ostatnia aktualizacja: 2006-03-20

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.