Kraina Rawki

LGD

Nawigacja

Tre��

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" zostało ustanowione w dniu 10 marca 2006 roku uchwałą Zebrania Założycielskiego.
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855, z późn. zmian), statutu oraz innych aktów prawnych dotyczących działania Stowarzyszenia.

Członkowie

UWAGA!!

Zgodnie z § 11 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki":

"§ 11

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 2. Osoba fizyczna może być członkiem zwyczajnym, jeżeli:
  1. spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,
  2. akceptuje cele Stowarzyszenia i zasady jego działania,
  3. działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i przedstawi rekomendację 5 członków Stowarzyszenia,
  4. złoży deklarację członkowską.
 3. Osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, działają poprzez swojego pełnomocnika, który w ich imieniu realizuje prawa i obowiązki członka, wynikające z przynależności do Stowarzyszenia. Nabycie członkostwa następuje na skutek pisemnego zgłoszenia przez osobę prawną. Osoby prawne obowiązane są złożyć do Stowarzyszenia wraz z oświadczeniem woli o przystąpieniu do stowarzyszenia pełnomocnictwo przedstawiciela do reprezentowania osoby prawnej w Stowarzyszeniu. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego zgłoszenie stanowi uchwała organu stanowiącego, potwierdzająca wolę przystąpienia do Stowarzyszenia."

 

Rekomendacja powinna zawierać informacje na temat dotychczasowej działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich osoby składającej deklarację wraz z uzasadnieniem w jaki sposób członkostwo danej osoby w LGD przyczyni się do wzmocnienia potencjału organizacji.

 

 

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Dożynki Gminne w Białej Rawskiej

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 19488

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-07

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.