Kraina Rawki

Strona główna

Nawigacja

Tre��

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

Informujemy, iż w dnia 25 czerwca 2018 roku (poniedziałek) o godz.13.00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD "kraina Rawki" odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie naboru wniosków w ramach działania „Granty Krainy Rawki”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Raportu z monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w 2017 roku.
 14. Wybory uzupełniające na Członka Zarządu Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”
 15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członka Zarządu.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad.

SPRZĄTANIE RAWKI

Już 30 czerwca 2018 zapraszamy wszystkich chętnych na spływ kajakowy połączony z akcją sprzątania rzeki Rawki! Połączymy przyjemne z pożytecznym :) Zgłoszenia przyjmujemy do 20 czerwca 2018 na adres e-mail: biuro@krainarawki.eu UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 • data: 2018-06-11

Miodobranie w Żelechlinku

W niedzielę 10 czerwca 2018 roku uczestniczyliśmy w XI Powiatowym Miodobraniu w Żelechlinku. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą Sesją Rady Gminy, następnie odbyła się msza święta w intencji pszczelarzy. Po przemarszu na scenę letnią rozpoczęła się część artystyczno-rozrywkowa. Przybyłych na spotkanie gości powitał Wójt Gminy Żelechlinek Pan Bogdan Kaczmarek. Duże wrażenie zrobił na nas występ orkiestry dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechlinku. Miodobranie uświetnił występ artystyczny Śpiewającej Rodziny Kaczmarków oraz koncert muzyczny Pawła Stasiaka z „Papa D”. Impreza zakończyła się wspólnym biesiadowaniem i taneczną zabawą. Gminie Żelechlinek dziękujemy za zaproszenie i serdeczną atmosferę. Zapasy miodu uzupełnione :) Widzimy się za rok!

 • data: 2018-06-11

"Zmiany w umowie przyznania pomocy"

Informujemy, iż beneficjenci w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 mogą ubiegać się o zmianę umowy przyznania pomocy. Zmiany mogą dotyczyć np. wydłużenia terminu na złożenie wniosku o płatność, zmian w biznesplanie lub zmiany w zestawieniu rzeczowo – finansowym (np. zmiana kwot w wyniku przeprowadzenia postępowania w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań, uszczegółowienia opisu parametrów i inne). Warunki zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawarte są w par.12 umowy (podejmowanie działalności gospodarczej) i par. 14 umowy (rozwijanie działalności gospodarczej).

Przed zmianą umowy należy pamiętać o konieczności wcześniejszego uzyskania opinii Rady LGD "Kraina Rawki" w zakresie zgodności planowanej zmiany umowy z oceną zgodności operacji z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru.

Aby zmienić zapis w umowie, należy w pierwszej kolejności złożyć do biura LGD pisemny wniosek o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy (wzór dostępny poniżej). Następnie, uzyskaną opinię należy dołączyć do pisma o zmianę umowy i skierować dokumenty do Urzędu Marszałkowskiego.

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie opisujące zakres zmian, a w szczególności wpływ na realizację celów, osiągnięcie zaplanowanych wskaźników, a także na lokalne kryteria wyboru. Do wniosku, w zależności od rodzaju planowanej zmiany należy dołączyć wszystkie dokumenty, w których zostały dokonane zmiany (np. nowe zestawienie rzeczowo-finansowe, biznesplan). W przypadku zmian kwot zakupu lub rodzaju poszczególnych maszyn/urządzeń należy dostarczyć nowe oferty cenowe.

 • data: 2018-05-25


„Ulga na Start” w ramach poddziałania 19.2

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 06.03.2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646) wprowadzającej m.in. udogodnienia dla przyszłych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, dotyczące możliwości skorzystania przez ww. osoby z tzw. „ulgi na start”, uprzejmie informujemy, iż beneficjenci podziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 w zakresie operacji na podejmowanie działalności gospodarczej, którzy nie podjęli działalności gospodarczej we własnym imieniu, do której stosuje się przepisy ww. ustawy, do 30.04.2018r., mają możliwość skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 18 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy (…) nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Beneficjenci, którzy chcą skorzystać bądź skorzystali już z „ulgi na start” tzn. świadomie nie złożyli w ramach wniosku o płatność pierwszej transzy dokumentów ZUS w związku z ww. uprawnieniem są zobowiązani podpisać oświadczenie dotyczące korzystania w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z uprawnienia, zawierające dane identyfikujące beneficjenta, jego oświadczenie dotyczące korzystania z uprawnień wynikających z art. 18 ust 1 ww. ustawy oraz zobowiązanie dotyczące zgłoszenia się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy. Nie będzie konieczne aneksowanie już zawartych umów o przyznanie pomocy w ww. zakresie.

Obecnie ARiMR prowadzi prace nad zmianą formularza umowy dla operacji na podejmowanie działalności gospodarczej uwzględniające ww. uprawnienia dla nowych beneficjentów. Uaktualniana jest również instrukcja wniosku o płatność.

 • data: 2018-05-25

UWAGA!

W dniu 22 maja 2018r. (wtorek) biuro LGD "Kraina Rawki" w Starej Rossosze będzie nieczynne. 

 • data: 2018-05-21


"Wnioski o płatność"

Informujemy, iż formularze wniosków o płatność dla beneficjentów działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod poniższymi linkami:

Rozwijanie Działalności Gospodarczej:

Wniosek o płatność - pkt. I.8 - przejdź na stronę ARiMR
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pkt. I.9 - przejdź na stronę ARiMR

Podejmowanie Działalności Gospodarczej:

Wniosek o płatność - pkt. II.5 - przejdź na stronę ARiMR
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pkt. II.6 - przejdź na stronę ARiMR

 • data: 2018-05-17


"Uroczyste podpisanie umów"
 

Dnia 07 maja 2018 roku w Hotelu Arkada w Niwnej (gm. Rawa Mazowiecka) miało miejsce uroczyste podpisanie umów o przyznanie pomocy w ramach działań: Podejmowanie działalności gospodarczej, Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych, Rozwijanie działalności gospodarczej oraz Rozwijanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych objętych inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

UWAGA

Uprzejmie informujemy, iż dnia 07 maja 2018r. (poniedziałek) biuro LGD "Kraina Rawki" w Starej Rossosze będzie nieczynne.

 

Konsultacje społeczne zmian kryteriów wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych

Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” po uwagach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przygotowało propozycje zmian lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych. Uwagi do propozycji zmian w lokalnych kryteriach wyboru grantobiorców prosimy przesyłać na adres biuro@krainarawki.eu do dnia 01.05.2018 r. W uwagach prosimy o podanie proponowanego zapisu oraz celu i przewidywanego efektu dokonania zmian.


"Spotkanie informacyjne pn. Przedsiębiorco czas na rozwój"

W imieniu organizatorów zapraszamy na spotkanie informacyjne pn. „Przedsiębiorco czas na rozwój – nowe możliwości dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych dla firm”. Spotkanie prowadzone będzie przez Specjalistów ds. Funduszy Europejskich z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim.

Data: 14 maja godz. 12.45
Miejsce spotkania: Łódź, sala konferencyjna Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łodzi przy ul. Moniuszki 7/9 – I piętro

Link do wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na profilu Facebook ⇒ LINK
 

 • data: 2018-04-25


„Majówki, czerwcówki oraz zajęcia letnie 
w EKO-Brzozówce 2018„

W imieniu fundacji Eko-osada Brzozówka serdecznie zapraszamy na cykl spotkań:                        

 • 3 maja - wystawa malarstwa o tematyce patriotycznej pułkownika w st.spocz. Marka Roguskiego.
 • 5 maja - warsztat permakultury (ogrodnictwo biodynamiczne) ekologa Łukasza Nowackiego, założyciela Fundacji Transformacja. Teoria permakultury i nauka tworzenia pożytecznych grządek permakulturowych, w tym śródleśnych, z naturalnym nawodnieniem z mikrozbiorników z deszczówką. Rola grzybów w biosystemach itp. Dodatkowo gawęda Pawła Fijałkowskiego: "Moja uprawa i zbiory konopi. CBD.- doświadczenia dwóch lat" i degustacja herbatki konopnej. Cena całego dnia warsztatów to 160 zł.
 • 19 i 20 maja - warsztaty medytacyjne "Uwolnij Siebie" Magdy Bocheńskiej i Konrada Przeradzkiego: Wykład o medytacji w różnych kulturach świata. Podstawy pracy z własnymi emocjami i energiami, energie kobiece i męskie, partnerstwo. Własna medytacja w Kopule iw plenerze leśnym. itp. Cena: 100 zł za 1 dzień, 160 zł za dwa dni.
 • 2 czerwca - szkolenie z zakresu muzykoterapii organicznej. Gongi i instrumenty archaiczne w terapii i w profilaktyce. Organic Art Syntony pod batutą Tomka Niewiadomego. Zajęcia w leśnym Amfiteatrze i w tajemniczej Kopule Brzozówki. Na zakończenie wieczorny koncert. Cena będzie podana na www i fb Brzozówki.
 • 22 czerwca - święto letniego przesilenia. Na powitanie Lata (Kupała, Midsomar, Mitra, Caniculla) wieczorne spotkanie - Osadnicy, Goście i mieszkańcy wsi Brzozówka na ludowym festynie z koncertem zespołu Syndykat Artystyczny KURAKAS, grającego muzykę Andów. W przerwie konkurs na piękny wianek i loteria fantowa. Wstęp Wolny!

Ponadto, przez całą wiosnę i lato w Eko-osadzie Brzozówka będą się odbywać warsztaty budownictwa naturalnego i debaty praktyków tego rzemiosła. Osadnik Adam Poprawski zaprasza również na warsztaty bębniarskie.

http://eko-brzozowka.pl

 • data: 2018-04-24


UWAGA!

W związku z wyjazdem na szkolenie w dniu 13 kwietnia (piątek) biuro LGD "Kraina Rawki" będzie nieczynne.

 • data: 2018-04-12

 

 


Uwaga, uwaga!


Nastąpiła zmiana lokalizacji biura terenowego w Wiskitkach oraz zmiana dnia obsługi interesantów. Od dnia 28 marca 2018r. biuro terenowe w Wiskitkach będzie znajdowało się w Urzędzie Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, w pokoju nr 12 (parter). Biuro będzie czynne w środy w godzinach 8.00-11.30. W Puszczy Mariańskiej biuro terenowe będzie czynne w środy w godz. 12.00-16.00.

 • data: 2018-03-16

Budownictwo naturalne

Interesuje Was budownictwo naturalne? Chcecie dowiedzieć się jak budować z gliny, słomy, łodyg konopi, drewna i kamienia polnego?

Zapraszamy na II eko-zlot organizowany przez Fundację Eko-Osada Brzozówka, który odbędzie się 24 marca 2018 roku(sobota) o godz. 11:00 w świetlicy wsi Sanogoszcz k. Brzozówki. Wstęp wolny!

Więcej informacji: eko-brzozowka.pl


Konsultacje społeczne zmian kryteriów wyboru operacji w ramach projektów grantowych

Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” przygotowało propozycje zmian kryteriów wyboru operacji w ramach projektów grantowych. Potrzeba wprowadzenia zmian wynika z praktycznego stosowania i przeprowadzonej ewaluacji LSR. Zmieniliśmy zapisy dotyczące fiszki projektowej i doświadczenia wnioskodawcy w realizacji projektów oraz dodaliśmy nowe kryteria. Wprowadziliśmy również zmiany w procedurze zmian kryteriów wyboru operacji w ramach projektów grantowych.

Uwagi do propozycji zmian w kryteriach wyboru operacji oraz procedurze zmian tych kryteriów prosimy przesyłać na adres biuro@krainarawki.eu do dnia 13.03.2018 r. Zmiany zostały zaznaczone czerwonym kolorem. W uwagach prosimy o podanie proponowanego zapisu oraz celu i przewidywanego efektu dokonania zmian.


Realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego funkcjonowania biura LGD "Kraina Rawki"


"Granty Krainy Rawki"
 


Beneficjentów, którym została przyznana pomoc w ramach działania "Granty Krainy Rawki" zapraszamy na podpisanie umów i odbiór upoważnień do biura LGD w Starej Rossosze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
Mieszkańców Gmin Puszcza Mariańska i Wiskitki zapraszamy na podpisanie umów do biur terenowych w czwartki w godzinach pracy biura terenowego.

 • data: 2018-02-27

UWAGA!

W dniu 22 lutego 2018r. (czwartek) biura terenowe LGD "Kraina Rawki" w Puszczy Mariańskiej i Wiskitkach będą nieczynne.

 • data: 2018-02-21


Drodzy mieszkańcy obszaru LGD „Kraina Rawki”!
 

Do konkursu „Najlepsza inicjatywa pozarządowa powiatu rawskiego w roku 2017”, zorganizowanego przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej, zgłosiliśmy „Granty Krainy Rawki” jako działanie, które wspiera oddolne inicjatywy, aktywizuje i integruje mieszkańców oraz przyczynia się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.

Od dziś do końca marca 2018r. można oddać głos elektroniczny poprzez formularz:

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA

Liczymy, że wesprą Państwo naszą inicjatywę :)

 • data: 2018-02-15

Warsztat refleksyjny

Tydzień temu zorganizowaliśmy warsztat refleksyjny, którego celem była ocena działalności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki” oraz ocena procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, osiągniętych rezultatów, analiza zmian otoczenia oraz wskazanie zagrożeń, które mogą wpłynąć na realizację wskaźników oraz osiągnięcie celów założonych do realizacji w LSR. W spotkaniu wzięli udział pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu i Rady LGD, członkowie LGD, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego - Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Pan Włodzimierz Wojtaszek oraz przedstawiciel LGD „Gniazdo”. Moderatorem spotkania był Pan Mariusz Wachowicz - założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Propagowania Badań Społecznych OMIKRON.  Podstawowym materiałem do pracy warsztatowej były zestawienia i materiały z procesu realizacji LSR przygotowane przez pracowników LGD. Wnioski, rozważania i rekomendacje wypracowane w trakcie dyskusji zostaną wykorzystane do poprawienia funkcjonowania LGD.

  • data: 2018-02-12


Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki"

Dnia 08 lutego 2018 roku w Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach odbyło się posiedzenie Członków Rady. Celem posiedzenia była ocena i wybór do finansowania wniosków złożonych w ramach działania "Granty Krainy Rawki" oraz przeprowadzenie ponownej oceny wniosków w ramach naborów 2/2017 oraz 4/2017 w zakresie poszczególnych kryteriów. Poniżej lista wniosków wybranych do finansowania w ramach działania "Granty Krainy Rawki".
 


"Granty Krainy Rawki"
 

Dnia 01 lutego 2018 roku zakończył się nabór wniosków w ramach działania Granty Krainy Rawki. Z dziewięciu gmin zostało złożonych 38 wniosków na łączną kwotę 159 300,00zł. Poniżej lista wniosków złożonych do dofinansowania.


"Granty Krainy Rawki"

W związku z trwającym naborem wniosków w ramach działania “Granty Krainy Rawki” informujemy, iż biura terenowe LGD “Kraina Rawki” w Puszczy Mariańskiej i Wiskitkach w przyszłym tygodniu będą czynne w godzinach:

Puszcza Mariańska:

Wtorek (30 stycznia) w godz. 8.00 - 11.30
Czwartek (1 lutego) w godz. 12.00 - 16.00

Wiskitki:

Wtorek (30 stycznia) w godz. 12.00 - 16.00
Czwartek (1 lutego) w godz. 8.00 - 11.30

 

Drodzy mieszkańcy obszaru LGD "Kraina Rawki"

Zachęcamy Was do wypełnienia krótkiej ankiety i wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminach. Wyniki ankiety pomogą dostosować Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 oraz działania LGD "Kraina Rawki" do potrzeb mieszkańców i regionu. Z góry dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

Link do ankiety → Ankieta LGD "Kraina Rawki"

 


"Granty Krainy Rawki"
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" ogłasza nabór wniosków w ramach działania "Granty Krainy Rawki". Termin składania wniosków: od 18.01.2018r. do 01.02.2018r. Poniżej zamieszczamy zaktualizowany regulamin naboru wraz z załącznikami. Wniosek oraz sprawozdanie w formacie do edycji znajdują się w zakładce "Granty Krainy Rawki".

Propozycje zmian w LSR

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 -2020 w brzmieniu obowiązującym od 9 września br. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” planuje dokonać aktualizacji wskaźników i przedsięwzięcia w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Potrzeba aktualizacji LSR wynika ze zmiany pojęcia „budowy i przebudowy” na „rozwój” w § 2 ust 1 pkt. 6 ww. rozporządzenia. Zgodnie z procedurą aktualizacji LSR zamieszczamy do wglądu i konsultacji społecznych planowane zmiany. Uwagi do propozycji zmian w LSR prosimy przesyłać na adres biuro@krainarawki.eu do dnia 09.01.2018 r. Zmiany znajdują się na stronach: 30,31,36,42,45 i 70. 

Podsumowanie 2017 roku

Szanowni Państwo! Za nami rok działań związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz zadań własnych Stowarzyszenia. Więcej informacji znajdziecie Państwo w artykule, który ma na celu podsumowanie dotychczas zrealizowanych działań oraz przedstawienie działań planowanych. Dziękujemy za współpracę i życzymy wszystkiego najlepszego w Nowym Roku :)   

UWAGA

Informujemy, iż w dniu jutrzejszym - 28.12.2017 biura terenowe LGD "Kraina Rawki" w Puszczy Mariańskiej i Wiskitkach będą nieczynne.

 

UWAGA!

Biuro LGD "Kraina Rawki" w dniu 22 grudnia 2017r. (piątek) będzie czynne do godziny 12.00.

 


Wesołych Świąt!
 


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki",
Bartniki, 15.12.2017r. 

 

Dnia 15 grudnia 2017r. o godz. 14.00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartnikach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki". Na zebraniu zostały podjęte uchwały dotyczące zmian w statucie oraz w regulaminach: Rady, Zarządu i Grantów „Krainy Rawki”. Na zakończenie Walnego Zebrania w świątecznym repertuarze wystąpiły dzieci z zespołu Szkolno-Gimnazjalnego im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach oraz „Mariańskie Promyki”. Poczęstunek przygotowało Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bartnikach.

 

Walne Zebranie Członków LGD "Kraina Rawki"
 

Niniejszym informujemy, iż w dniu 15 grudnia 2017r. (piątek) o godz. 14.00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartnikach gm. Puszcza Mariańska odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
6. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie.
7. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady.
8. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia.
9. Podsumowanie działań LGD „Kraina Rawki” w 2017 roku
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

 

 

Ogłoszenie o wynikach naboru 1/2017/G

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny wraz z pełną dokumentacją naboru nr 1/2017/G w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  po ocenie Rady Stowarzyszenia dokonanej w dn. 30.11.2017r.

Propozycje zmian w LSR

W związku z planowanymi zmianami dotyczącymi projektu współpracy międzynarodowej, zgodnie z procedurą aktualizacji LSR zamieszczamy do wglądu i konsultacji planowane zmiany. Uwagi do propozycji zmian w LSR prosimy przesyłać na adres biuro@krainarawki.eu do dnia 08.12.2017 r.

 

Posiedzenie Członków Rady, 30.11.2017r.
 

W dniu 30 listopada (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie LGD "Kraina Rawki" w starej Rossosze odbędzie się posiedzenie członków Rady w sprawie wyboru wniosków o powierzenie grantu dotyczące naboru nr 1/2017/G w ramach poddziałania 19.2 "Wsparie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektów grantowych. Łącznie zostało złożonych siedem wniosków na kwotę 339 450,00zł. Budżet naboru wynosi 296 000,00zł.

 • data: 2017-11-24

Aktualizacja LSR

W związku z akceptacją przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zamieszczamy zaktualizowany dokument. 

 • data: 2017-11-16


Projekt "Mama w pracy II"
 


Mamo! Jeśli chcesz wrócić do pracy ten projekt jest właśnie dla Ciebie! Co można zyskać?
-zatrudnienie własnej niani lub dostęp do bazy niań,
-refundację 90% wynagrodzenia niani przez okres 12 miesięcy (maksymalnie do 31.12.2018 r.)
-wsparcie opiekuna w sprawach formalno-prawnych dotyczących umowy z nianią i dokumentami ZUS (zgłoszenia niani i rozliczania jej wynagrodzenia).
Projekt skierowany jest do kobiet, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.
Nabór trwa do 20 grudnia 2017!

Po więcej informacji kliknij TUTAJ

 

 

UWAGA!

W związku z naborami wniosków w ramach przedsiębiorczości i projektów grantowych oraz ich oceną informujemy, iż biura terenowe w Puszczy Mariańskiej i Wiskitkach będą nieczynne do odwołania.

 • data: 2017-10-17


Szkolenie dla liderów na obszarach wiejskich
 


Serdecznie zapraszamy rolników, członków LGD, liderów wiejskich i wszystkich zainteresowanych na nieodpłatne szkolenie nt.: "Szkolenia dla liderów na obszarach wiejskich", które odbędzie się 16 października 2017r. (poniedziałek) w godz. 9.30-15.15 w restauracji Dworek, ul. Pisłudskiego 24, Skierniewice.

 • data: 2017-10-13


Posiedzenie Członków Rady, 16-17.10.2017r.

W dniach 16-17 października o godz. 10.00 w siedzibie LGD "Kraina Rawki" w starej Rossosze odbędzie się posiedzenie członków Rady w sprawie wyboru wniosków o przyznanie pomocy dotyczące naborów nr 1/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej, 2/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych, 3/2017 Rozwijanie działalności gospodarczej, 4/2017 Rozwijanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych, objętych Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020.

 • data: 2017-10-13

 

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 05 października 2017r. (czwartek) biura terenowe LGD "Kraina Rawki" w Puszczy Mariańskiej i Wiskitkach będą nieczynne.

 • data: 2017-10-04

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017/G


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


I. Termin i miejsce składania wniosków:
• Termin: od 18.09.2017r. do dnia 17.10.2017r.
• Godz. składania: od 8:00 do 15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka.


II. Forma wsparcia: 
• Grantobiorca może uzyskać wsparcie finansowe w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Prefinansowanie w wysokości do 100% zostanie wypłacona na konto beneficjenta po podpisaniu umowy z zastrzeżeniem, że ewentualne zawarcie umowy o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy LGD z ZW, z tym że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie (kwota może być zmniejszona).
• Wysokość grantu nie może być wyższa niż 50 tys. zł i niższa niż 5 tys. zł, z zastrzeżeniem, że dla jednostek sektora finansów publicznych kwota nie może przekroczyć 20% kwoty środków przeznaczonych na granty.
• Granty wybrane do finansowania i na które została podpisana umowa o powierzenie grantu należy zrealizować do 31.12.2018 roku. 


III. Zakres tematyczny: 
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).


IV. Zadanie:
W ramach zadania naboru konkursowego przeprowadzona będzie budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych w liczbie 6 szt. Miejsca te muszą być ogólnodostępne i powinny oddziaływać na grupy defaworyzowane.


V. Planowane cele i wskaźniki do osiągnięcia w ramach konkursu:
• Cel ogólny – “Kraina Rawki” mieszkańcami silna.
• 
Cel szczegółowy – Zintegrowana i aktywna społeczność obszaru LGD “Kraina Rawki”. 
• Wskaźnik produktu – Liczba wybudowanych ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych.  6 sztuk.


VI. Warunki udzielenia wsparcia: 
Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 oraz obowiązkowo zostać wypełniony (elektronicznie) w generatorze wniosków systemu online, a ponadto:
• spełnić warunki oceny zgodności z LSR, 
• osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.
Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.


VII. Kryteria wyboru operacji.
Dostępne są na stronie internetowej www.krainarawki.eu
Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.


VIII. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 
1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze. 


IX. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 296 000,00 zł


X. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność i sprawozdania z realizacji zadania operacji grantowej oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia. 
Dostępne są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” www.krainarawki.eu 
Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00, tel. (46) 814-50-18, email: biuro@krainarawki.eu
Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie www.krainarawki.eu


ZAŁĄCZNIKI:  
1) Przejście do generatora wniosków online - [PRZEJDZ DO WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW W GENERATORZE WNIOSKÓW ONLINE] 
UWAGA! Każdy nabór / ogłoszenie posiada swój indywidualny link przekierowujący Grantobiorcę wyłącznie do wypełniania wniosku z danego zakresu podanego w ogłoszeniu. Link będzie aktywny od 18.09.2017 r. 
2) Wzór formularza wniosku o powierzenie grantu - [POBIERZ] 

3) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - [POBIERZ] 
4) Lokalne Kryteria Wyboru - Projekty Grantowe - [POBIERZ] 
5) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2017/G - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia - [POBIERZ] 
6) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2017/G - Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji - [POBIERZ] 
7) Wzór umowy o przyznanie powierzenie grantu - [POBIERZ]
8) Wzór weksla - [POBIERZ] 
9) Wzór wniosku o rozliczenie grantu - [POBIERZ] 

10) Oświadczenie właściciela nieruchomości - [POBIERZ]

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU 

  • data: 2017-09-04


Informacja dla beneficjentów poddziałania 19.2
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
objętego PROW na lata 2014-2020

 

Zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego procedury wyboru i oceny operacji w ramach lokalnej strategi rozwoju "Krainy Rawki" zostały zaakceptowane. W związku z tym, wkrótce będziemy mogli ustalić termin naborów wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podjęcia i rozwoju działalności gospodarczej. Wszystkim zainteresowanym polecamy bieżące śledzenie naszej strony internetowej oraz profilu na portalu Facebook, na których będziemy zamieszczać najważniejsze informacje, w tym terminy naborów oraz spotkań informacyjnych. Już teraz zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi dokumentami, które znajdą Państwo w zakładce - Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020.

 • data: 2017-07-14

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Konkurs foto 'Moja Gmina - przyroda, ludzie, obiekty'

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 232716

Ostatnia aktualizacja: 2018-06-19

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.